بیات اصفهان

» بیات اصفهان

گام آواز اصفهان از همایون هم به گام كوچك (مینور) نزدیكتر است و شروع و خاتمه و تقریباً درجات آن با گام مینور تفاوت اساسی ندارد فقط درجه ششم اصفهان تفاوت اندكی با گام كوچك فرنگی دار دكه درخور بحث این درس نمیباشد. اصفهان از آوازهای قدیم است كه نام آن در كتابهای قدیم موسیقی ایران ذكر شده است و آنرا بیات اصفهان هم میگویند. اصفهان آوازی است گاه شوخ و خوشحال و گاه محزون و غمگین ولی رویهمرفته جذاب و دلرباست. از شنیدن اصفهان انسان زیاد ملول و متأثر نمیشود در صورتیكه شاد و خوشحال هم نمی گردد. پس حالتش بین غم و شادی است. خلاصه آنكه آوازی است زیبا ولی از صفات مخصوصی كه در شور و همایون ذكر كردیم عاری است.

آخرین مطالب این وبلاگ