دستگاه راست پنجگاه

» دستگاه راست پنجگاه

گام راست پنجگاه با ماهور یكی است و تنها اختلاف آنها تفاوت حالت و مد گردیهای راست پنجگاه است كه این تفاوت حالات و مدولاسیون در ماهور كمتر دیده میشود. راست پنجگاه گوشه هایی دار دكه مخصوص خود اوست و در مقام و دستگاه دیگری اجرا نمیشود مانند مبرقع – سپهر – ماوراءالنهر – راست و غیره و ... چون در این دستگاه تغییر مقام به سایر آواز و دستگاهها بسیار صورت می گیرد هر قسمت آن حالت یكی از آوازها را نشان میدهد. بهمین جهت راست پنجگاه از سایر آوازها كاملتر است زیرا دارای تمام حالات و صفات آوازهای دیگر نیز هست.

آخرین مطالب این وبلاگ