دستگاه همایون

» دستگاه همایون

گام همایون از گام كوچك یا مینور فرنگی مشتق شده با این تفاوت كه درجات شروع و پایان و حالات خاص ربع پرده این مقام را كاملاً مینور جدا میكند. همایون دستگاهی است با شكوه و مجلل و آرام و در عین حال مؤثر و جذاب و زیبا. بعضی از اهل موسیقی معتقدند از سایر آوازها موقرتر و مؤثرتر است، زیرا گفتارش پر از علو و عظمت و نصیحتش از روی كمال مهارت و نهایت تجربه و پختگی است. بیان همایون سحرانگیز و ماهرانه است. شنونده در مقابل این آواز بی اختیار سكوت میكند و پنداری جرات تكلم ا زاو سلب میگردد.

همایون مجموعه ای است از احساسات لطیف عالی روحانی. گاه انسان را متنبه میكند و گا ه از سركبر و غرورسخن میگوید. حزن و ملال و افسردگی جذابی كه در همایون هست ظاهری و پر شور و ولوله و مانند گریه و زاری كودكان بی تجربه و ناپخته نیست. همایون چون دشتی ناله نمیكند و اشك نمیریزد و ندبه پیشه خود نمیسازد بلكه چون تجربه دیدگان و زحمت كشیدگان تاب تحمل و شكیبایی دارد و افسردگی و تأسف و حسرتش درونی و نهانی است. در اثر شنیدن این آواز انسان غرق عالم تفكر و اندیشه میشود. خلاصه میتوان گفت كه همایون معجونی است كه از تمام عواطف و صفات روحانی عالی ساخته و پرداخته شده و حقیقتاً اسمش با مسمی و به راستی همایون است.

آخرین مطالب این وبلاگ